Artikel 1 Definities

1.1  eConcepts Nederland of onder één van de gebruikte commerciele namen Webstudio Nederland, Webstudio Achterhoek, Webstudio Europe: gevestigd te Doetinchem en ingeschreven in het handelsregister, nummer 86034634.

1.2  Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon in de uitoefening van beroep of bedrijf, die een overeenkomst sluit met eConcepts Nederland.

1.3  Opdrachtnemer: eConcepts Nederland

1.4  Diensten: Het aanbieden van digitale marketingoplossingen.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3 Offertes

3.1  eConcepts Nederland is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen aan de opdrachtnemer wordt bevestigd.

3.2  De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 Een overeenkomst met eConcepts Nederland komt tot stand wanneer eConcepts Nederland een door de opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging retour heeft ontvangen.

 

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

5.1  eConcepts Nederland zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

5.2  Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft eConcepts Nederland het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.3  De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan eConcepts Nederland aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan eConcepts Nederland worden verstrekt. Indien de voor uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan eConcepts Nederland zijn verstrekt, heeft eConcepts Nederland het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

5.4  eConcepts Nederland is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat eConcepts Nederland is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheden of onvolledigheid voor eConcepts Nederland kenbaar behoorde te zijn.

5.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fases zal worden uitgevoerd kan eConcepts Nederland de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 6 Contractsduur; uitvoeringstermijn

6.1  De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. Opzegging verloopt schriftelijk, met een opzegtermijn van 30 dagen.

6.2  Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever eConcepts Nederland derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

 

Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst

7.1  Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

7.2  Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. eConcepts Nederland zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.

7.3  Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal eConcepts Nederland de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vaste vergoeding is overeengekomen zal eConcepts Nederland daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze vergoeding ten gevolge heeft.

7.4  In afwijking van lid 3 zal eConcepts Nederland geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan eConcepts Nederland kunnen worden toegerekend.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

8.1 Het door eConcepts Nederland in het kader van de overeenkomst met opdrachtgever geleverde blijft eigendom van eConcepts Nederland totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met eConcepts Nederland gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1  Iedere aansprakelijkheid van eConcepts Nederland is beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

9.2  Indien de uitvoering van een opdracht van een opdrachtgever, met zich meebrengt dat een derde wordt ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, zal eConcepts Nederland niet aansprakelijk zijn voor eventuele fouten of andere tekortkoming van deze natuurlijke of rechtspersoon.

9.3  eConcepts Nederland is alleen aansprakelijk voor directe schade. Hieronder kan worden verstaan:

  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.
  2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van eConcepts Nederland aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan eConcepts Nederland kunnen worden toegerekend.
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

9.4  eConcepts Nederland sluit iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de door eConcepts Nederland geleverde producten uit, met uitzondering van situaties waarin de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van eConcepts Nederland.

 

Artikel 10 Vrijwaring

10.1 De opdrachtgever vrijwaart eConcepts Nederland voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan eConcepts Nederland toerekenbaar is.

Artikel 11 Geheimhouding

11.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 12 Intellectueel eigendom

12.1  Alle door eConcepts Nederland verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van eConcepts Nederland worden verveelvoudigd, openbaargemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

12.2  eConcepts Nederland behoudt zich tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13 Ontbinding van de overeenkomst

13.1 De vorderingen van eConcepts Nederland op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

  1. indien na het sluiten van de overeenkomst aan eConcepts Nederland ter kennis gekomen omstandigheden eConcepts Nederland goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  2. indien eConcepts Nederland de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

13.2 In de hierboven genoemde gevallen is eConcepts Nederland bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van eConcepts Nederland schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Gebreken; klachtentermijnen

14.1  Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan eConcepts Nederland.

14.2  Indien een klacht gegrond is zal eConcepts Nederland de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 15 Vergoeding

15.1  Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vaste vergoeding wordt aangeboden of overeengekomen geldt het tweede lid van dit artikel. Indien geen vaste vergoeding wordt overeengekomen, gelden de leden 3, 4 en 5 van dit artikel.

15.2  Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste vergoeding overeenkomen. De vaste vergoeding is exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten.

15.3  Indien er geen vaste vergoeding wordt overeengekomen, zal de vergoeding worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De vergoeding wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van eConcepts Nederland, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

15.4  Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten.

15.5  eConcepts Nederland brengt het restant, indien van toepassing, van de verschuldigde kosten in rekening tijdens de afronding van het project, na oplevering van de beta versie.

15.6  Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

 

Artikel 16 Betaling

16.1  Betaling dient te geschieden binnen 14 werkdagen na factuurdatum. Na het verstrijken van 14 werkdagen na de factuurdatum is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,2% per maand over het openstaande saldo. Voorts zullen er na overschrijding van genoemd termijn additionele kosten in rekening worden gebracht, waarvan de hoogte 12% van de hoofdsom bedraagt.

16.2  In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

16.3 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 17 Gemaakte kosten

17.1 Is de opdrachtgever in gebreke of verzuim met het nakomen van één of meer verplichtingen, dan komen alle redelijke ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 18 Overmacht

18.1  Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van eConcepts Nederland opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door eConcepts Nederland niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn beiden partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat.

18.2  Indien eConcepts Nederland bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is eConcepts Nederland gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.